Gwai/Chuma totem Eulogy

The sheep totem (gwai, hwai, imbelele) is commonly called chuma or machuma referring to women beads. The clan is normally composed of quiet people from both sexes. The females are smart intellectuals, beautiful and heavily built. The males are tall, slender and average competitors. They do not eat mutton like any other clans who do not eat the flesh of their totem. They normally use chuma, mukuruwambwa or zambu as their chidawo.They praise themselves as follows:

Maita Gwai, Maita mukuruwambwa, Maita zambu, Vane chuma chisingaverengwi Vakatorerwa umambo naMabvakure, Maita hwai yangu iyi, Ikachema kunofa dangwe, Ukaidya unopera mazino, Maita vana vaMbarure, Maita vana vaChigondo, Vanemumba makazvarwa murungu, Zvaitwa mhuri yaNyamhunga, Zvaitwa mhuri yaGora, Maita zvenyu vari Goromonzi, Vari Mharamasimbe, Kuziva zvenyu vari Manyewe, Vari Baramhanya, Tatenda vari Mburwi, Zvaitwa, Zvaitwa Gono, Zvaitwa Gumbi, Zvaitwa Gwai, Maita vari Mhondoro, Maita Sembe, Chuma-Chitunge, Tinotenda vari kwaMashayamombe, Tinotenda Chinhove changu chichi, Zvaonekwa vari Doworo, Maita mwana waGora, Zvaonekwa Gwai rangu iri, Zvaonekwa Mukuruwambwa. Zvaonekwa Mushambadzi. Zvaonekwa Kota. Zvaonekwa Muzanarwo Zvaonekwa chibaba chavose MHIRIZHONGA

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *